2-9 POPULATION IN MINORITY NATIONALITY AUTONOMOUS AREAS

(End of 1998)

 

 

 

Region

Total Population in Minority Areas (10 000 persons)

 

Minority Population as Percentage to Total Population in Minority Areas (%)

 

 

# Minority Population

 

National Total

16607.91

7577.45

45.63

Hebei

189.40

107.90

56.97

Inner Mongolia

2344.80

482.20

20.56

Liaoning

334.40

158.80

47.49

Jilin

330.13

117.28

35.53

Heilongjiang

24.60

5.60

22.76

Zhejiang

17.50

1.80

10.29

Hubei

441.91

208.68

47.22

Hunan

549.60

387.80

70.56

Guangdong

45.30

16.60

36.64

Guangxi

4675.00

1777.00

38.01

Hainan

147.50

73.70

49.97

Chongqing

287.36

154.94

53.92

Sichuan

589.98

320.52

54.33

Guizhou

1457.17

822.61

56.45

Yunnan

2036.74

1099.63

53.99

Tibet

245.39

238.00

96.99

Gansu

305.42

168.93

55.31

Qinghai

301.74

176.34

58.44

Ningxia

536.57

185.82

34.63

Xinjiang

1747.40

1073.30

61.42