2-7 ADMINISTRATIVE DIVISION OF MINORITY NATIONALITY AUTONOMOUS AREAS (1998)

(unit)

 

 

 

 

Provinces and Autonomous Regions

Number of

 

Number of

 

Prefectures

# Cities at Prefectural Level

Counties

# Cities at County Level

National Total

77

19

642

72

Hebei

 

 

6

 

Inner Mongolia

12

4

85

16

Liaoning

 

 

8

 

Jilin

1

 

11

6

Heilongjiang

 

 

1

 

Zhejiang

 

 

1

 

Hubei

1

 

10

2

Hunan

1

 

15

1

Guangdong

 

 

3

 

Guangxi

14

9

81

10

Hainan

 

 

6

 

Chongqing

 

 

5

 

Sichuan

3

 

50

1

Guizhou

3

 

46

4

Yunnan

8

 

79

8

Tibet

7

1

77

1

Gansu

2

 

21

2

Qinghai

6

 

35

2

Ningxia

4

3

17

2

Xinjiang

15

2

85

17