1-10 SEASHORE LAND AREA FOR CULTIVATION

Unit:1 000 hectares

 

 

 

 

Region

Cultivatable

 

 

 

Marine Area

Shallow Sea

Seabeach

Harbour

National Total

2600.11

1622.56

797.00

180.55

Beijing

0.44

 

0.44

 

Tianjin

18.49

10.00

8.49

 

Hebei

111.37

49.66

61.70

 

Liaoning

725.84

590.44

92.45

42.95

Shanghai

3.22

 

3.22

 

Jiangsu

139.00

7.87

130.96

0.17

Zhejiang

101.46

36.30

57.39

7.77

Fujian

184.94

77.39

100.76

6.79

Shandong

358.21

131.68

173.41

53.12

Guangdong

835.67

664.00

120.00

51.67

Guangxi

31.95

6.78

22.09

3.08

Hainan

89.52

48.43

26.09

15.00