1-1 DIVISIONS OF ADMINISTRATIVE AREAS IN CHINA (END OF 1998)

(unit)

 

 

 

 

 

 

Provinces,

Number of

 

Number of

 

Number of

Districts

Municipalities

Perfectures

Cities at

Counties

Cities at

Cities at

Under the

and Autonomous

 

Prefectural

 

Country

All Levels

Jurisdication

Regions

 

Level

 

Level

 

of Cities

National Total

331

227

2126

437

664

737

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

 

 

6

 

 

12

Tianjin

 

 

5

 

 

13

Hebei

11

11

138

23

34

34

Shanxi

11

6

101

16

22

18

Inner Mongolia

12

4

85

16

20

16

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

14

14

44

17

31

56

Jilin

9

8

41

20

28

19

Heilongjiang

13

11

67

20

31

63

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

4

 

 

16

Jiangsu

13

13

64

31

44

44

Zhejiang

11

10

64

25

35

24

Anhui

16

12

66

10

22

39

Fujian

9

8

61

15

23

23

Jiangxi

11

7

85

14

21

14

Shandong

17

15

94

33

48

45

 

 

 

 

 

 

 

Henan

17

15

112

23

38

46

Hubei

12

11

67

25

36

34

Hunan

14

12

89

17

29

33

Guangdong

21

21

79

33

54

43

Guangxi

14

9

81

10

19

29

Hainan

2

2

17

7

9

3

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

27

4

4

13

Sichuan

21

13

145

18

31

35

Guizhou

9

3

79

10

13

7

Yunnan

16

3

122

13

16

7

Tibet

7

1

77

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

10

7

89

6

13

18

Gansu

14

5

76

9

14

10

Qinghai

8

1

39

2

3

4

Ningxia

4

3

17

2

5

7

Xinjiang

15

2

85

17

19

11

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong

 

 

 

 

 

 

Taiwan