21-69 Pollution Accidents by Region (1998)

 

Number of

Pollution Accidents by Type(times)

Losses

Amount of

Region

Pollution

Water

Air

Solid

Noise and

Others

Covered

Reparations

 

Accidents

Pollution

Pollution

Wastes

Vibration

 

into Cash

and Fines

 

(times)

 

 

Pollution

Pollution

 

(10 000 yuan)

(10 000 yuan)

National Total

1422

788

464

52

74

35

19843.7

2111.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

4

3

1

 

 

 

9.0

4.5

Hebei

27

10

15

 

2

 

40.8

9.9

Shanxi

23

11

11

1

 

 

103.2

36.8

Inner Mongolia

22

7

4

1

4

6

8922.5

121.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

175

88

47

8

31

1

204.0

234.0

Jilin

15

5

6

 

4

 

17.5

21.0

Heilongjiang

1

 

 

1

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

103

55

42

3

1

 

8418.4

241.8

Zhejiang

178

123

44

7

1

3

237.3

213.1

Anhui

51

29

20

 

2

 

62.3

59.3

Fujian

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

113

81

30

 

 

2

177.3

167.8

Shandong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

49

13

30

 

 

6

54.3

49.8

Hubei

29

10

17

1

 

1

171.0

58.6

Hunan

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

135

72

35

1

26

1

127.8

133.4

Guangxi

197

114

69

13

1

 

287.5

214.8

Hainan

5

5

 

 

 

 

6.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

46

26

13

2

 

5

142.5

111.2

Sichuan

83

41

30

2

1

2

612.9

237.5

Guizhou

75

42

27

5

 

1

75.4

72.2

Yunnan

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

65

44

9

7

 

5

124.8

102.4

Qinghai

13

2

10

 

1

 

5.2

6.4

Ningxia

1

 

1

 

 

 

0.4

 

Xinjiang

12

7

3

 

 

2

40.1

13.6