21-58 Number of Retired and Resigned Persons by Region (End of 1998)

 

Total Number (year end)

State-owned Units

Region

(10 000 persons)

(10 000 persons)

 

Total

Retired

Retired

Resigned

Total

Retired

Retired

Resigned

 

 

Veterans

Persons

Persons

 

Veterans

Persons

Persons

National Total

3593.6

181.4

3326.9

85.3

2754.0

161.2

2535.2

57.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

159.3

9.5

144.9

4.7

123.3

8.7

112.5

2.1

Tianjin

89.2

2.8

84.6

1.8

66.8

2.4

63.4

1.0

Hebei

147.9

11.7

133.2

3.0

116.5

10.0

104.2

2.3

Shanxi

96.1

8.0

86.2

1.8

79.5

7.2

71.3

1.0

Inner Mongolia

67.7

4.3

62.3

1.2

51.6

3.7

46.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

284.6

15.3

261.1

8.2

203.2

13.1

185.6

4.5

Jilin

115.9

7.3

106.1

2.4

95.9

6.7

87.2

1.9

Heilongjiang

172.8

10.7

158.6

3.7

152.5

10.1

139.7

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

218.3

4.4

211.7

2.2

145.8

3.7

141.2

0.9

Jiangsu

229.7

10.4

211.7

7.7

143.6

8.9

130.8

3.9

Zhejiang

119.7

4.3

112.1

3.3

75.6

3.7

69.9

2.0

Anhui

120.1

8.2

108.9

3.1

88.9

7.3

79.9

1.7

Fujian

73.8

2.5

69.2

2.2

56.5

2.0

52.8

1.7

Jiangxi

82.4

2.8

78.2

1.5

66.4

2.6

62.8

1.1

Shandong

169.8

15.8

146.3

7.7

122.1

13.2

103.3

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

159.8

12.2

145.1

2.4

118.4

10.7

106.0

1.7

Hubei

154.7

6.2

145.3

3.3

120.2

5.6

112.4

2.2

Hunan

150.1

4.2

143.0

2.9

120.6

3.8

114.6

2.2

Guangdong

180.2

7.1

170.4

2.7

127.0

6.1

118.8

2.0

Guangxi

76.5

2.6

72.6

1.3

62.6

2.3

59.3

1.0

Hainan

30.2

0.9

27.4

1.9

26.8

0.7

24.3

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

83.5

1.5

80.2

1.8

65.2

1.4

62.8

1.0

Sichuan

190.6

4.4

182.3

3.9

146.7

3.9

140.0

2.7

Guizhou

60.1

2.5

56.9

0.7

55.1

2.4

52.1

0.6

Yunnan

84.8

3.9

79.5

1.4

73.2

3.6

68.3

1.2

Tibet

3.6

0.1

3.5

 

3.4

0.1

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

91.1

5.5

82.7

2.8

78.0

5.1

70.5

2.4

Gansu

56.7

3.1

52.1

1.7

51.0

2.8

46.8

1.4

Qinghai

18.8

1.0

17.3

0.4

17.2

1.0

15.8

0.4

Ningxia

16.0

1.1

14.5

0.5

14.8

1.0

13.4

0.5

Xinjiang

89.8

7.5

79.1

3.2

85.7

7.4

75.2

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)The number of retired and resigned persons of the state-owned units excludes those calculated by the civil

affairs department and the General Logistics Department.