21-52 Basic Statistics on Urban Welfare Facilities and Rural Social Security Network (1998)

 

 

 

 

 

 

Number of Urban

Rural Social Security Network

Region

Welfare Facilities

Number of Towns with the

Number of Social Security

Funds of the Founda-

 

(unit)

Network Established(unit)

Foundations (unit)

tions (10 000 yuan)

National Total

148042

18749

151081

512753

 

 

 

 

 

Beijing

1125

178

25

128

Tianjin

2320

63

64

286

Hebei

9358

807

1933

6688

Shanxi

1557

544

1375

6411

Inner Mongolia

4583

528

1317

3400

 

 

 

 

 

Liaoning

5209

907

1411

7461

Jilin

13949

857

2444

4623

Heilongjiang

5372

726

3378

2705

 

 

 

 

 

Shanghai

12329

176

37

1797

Jiangsu

6585

1807

898

5686

Zhejiang

11010

732

1101

11369

Anhui

9860

552

2264

26090

Fujian

3642

697

274

5054

Jiangxi

1824

725

18482

21490

Shandong

8525

2280

17969

12957

 

 

 

 

 

Henan

1964

1814

15649

76368

Hubei

9547

945

6453

13846

Hunan

4805

480

22661

162015

Guangdong

4510

1526

11456

46716

Guangxi

596

43

1500

5741

Hainan

976

 

116

444

 

 

 

 

 

Chongqing

1518

145

1245

8394

Sichuan

7386

1066

3764

7365

Guizhou

3647

20

11974

37640

Yunnan

174

84

2528

14322

Tibet

 

14

713

2743

 

 

 

 

 

Shaanxi

10232

543

6717

5711

Gansu

1982

304

11044

9296

Qinghai

207

24

88

606

Ningxia

1254

77

220

328

Xinjiang

2196

85

1981

5073