21-38 Basic Statistics on Fires by Region(1998)

Region

Number of

Number of

Number of

Losses

Average Number of

 

Traffic

Deaths

Injuries

Converted

Fires per

 

Accidents

 

 

into Cash

100 Thousand

 

(case)

(person)

(person)

(10000 yuan)

People

National Total

141305

2380

4894

143995.2

11.7

 

 

 

 

 

 

Beijing

4426

40

101

4180.5

40.5

Tianjin

3923

16

35

444.9

43.3

Hebei

3428

74

147

3670.5

5.3

Shanxi

2121

26

91

2338.9

6.9

Inner Mongolia

2302

21

30

949.2

10.1

 

 

 

 

 

 

Liaoning

13407

113

155

6858.8

32.9

Jilin

9109

103

127

4385.2

35.0

Heilongjiang

3519

95

91

11543.3

9.7

 

 

 

 

 

 

Shanghai

7194

42

114

2224.9

55.1

Jiangsu

9854

191

456

7966.0

14.2

Zhejiang

13592

158

227

12118.3

30.7

Anhui

4786

61

165

4193.6

7.8

Fujian

4293

77

221

7964.7

13.3

Jiangxi

2575

39

128

5787.2

6.4

Shandong

13340

124

284

8011.9

15.1

 

 

 

 

 

 

Henan

6248

116

232

5138.5

6.7

Hubei

5871

77

196

3466.6

10.1

Hunan

2913

83

188

6048.6

4.5

Guangdong

4488

242

347

11611.6

6.4

Guangxi

2695

96

284

5586.3

5.9

Hainan

36

1

1

728.6

0.5

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2602

42

119

1822.4

8.6

Sichuan

5210

127

253

5128.5

6.3

Guizhou

1223

80

82

3174.9

3.5

Yunnan

3024

121

307

6195.9

7.7

Tibet

125

1

24

1207.0

5.1

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1545

75

111

3635.6

4.4

Gansu

2090

52

109

2512.5

8.5

Qinghai

603

5

32

315.8

12.9

Ningxia

2107

16

39

597.2

39.8

Xinjiang

2655

60

178

4087.2

15.6

 

 

 

 

 

 

a)The national data include the fires which happen in railways and other transport process.

b)In 1997, fine reporting standards were modified.