4-3 Total Population and Birth Rate, Death Rate

and Natural Growth Rate by Region (1997)

 

Region

Total Population (year-end)

(10 000 persons)

Birth Rate ()

Death Rate ()

Natural Growth Rate ()

 

 

 

 

 

National Total or Average

123626

16.57

6.51

10.06

 

 

 

 

 

Beijing

1240

7.91

6.02

1.89

Tianjin

953

9.98

6.95

3.03

Hebei

6525

13.11

6.82

6.29

Shanxi

3141

16.18

6.06

10.12

Inner Mongolia

2326

15.21

6.96

8.25

 

 

 

 

 

Liaoning

4138

11.78

6.38

5.40

Jilin

2628

12.22

5.42

6.80

Heilongjiang

3751

12.02

5.17

6.85

 

 

 

 

 

Shanghai

1457

5.50

6.80

-1.30

Jiangsu

7148

11.43

6.84

4.59

Zhejiang

4435

11.41

6.48

4.93

Anhui

6127

15.80

6.50

9.30

Fujian

3282

12.41

6.09

6.32

Jiangxi

4150

17.43

6.56

10.87

Shandong

8785

11.28

6.65

4.63

 

 

 

 

 

Henan

9243

13.97

6.30

7.67

Hubei

5873

14.81

6.69

8.12

Hunan

6465

12.59

6.99

5.60

Guangdong

7051

16.90

5.40

11.50

Guangxi

4633

15.93

6.40

9.53

Hainan

743

19.18

5.62

13.56

 

 

 

 

 

Chongqing

3042

13.60

7.36

6.24

Sichuan

8430

15.75

7.00

8.75

Guizhou

3606

22.15

7.67

14.48

Yunnan

4094

20.82

7.91

12.91

Tibet

248

23.90

7.90

16.00

 

 

 

 

 

Shaanxi

3570

13.91

6.29

7.62

Gansu

2494

17.22

6.20

11.02

Qinghai

496

21.80

6.95

14.85

Ningxia

530

18.90

5.43

13.47

Xinjiang

1718

19.66

6.55

13.11

 

 

 

 

 

 

a)  The military personnel were included in the national total population, but excluded in the regional total population. 

b)  The national total population excluded the population of Hong Kong, Macao and Taiwan.  

c)  The national total population was readjusted on the basis of the sample error and investigates error.