Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery by Region (Third Quarter, 2006)
National Bureau of Statistics of China2006-09-08 10:07
Unit: 100 million yuan

 

First Three Quarters

Growth Rate (%)

 

 

 

National Total

26743.0

5.2

 

 

 

Beijing

165.7

0.2

Tianjin

166.4

3.6

Hebei

2217.3

5.8

Shanxi

355.1

5.1

Inner Mongolia

370.5

9.3

 

 

 

Liaoning

978.5

7.0

Jilin

426.1

8.8

Heilongjiang

460.6

6.8

 

 

 

Shanghai

110.8

-2.3

Jiangsu

1503.5

5.5

Zhejiang

911.7

3.2

Anhui

1224.9

6.3

Fujian

834.9

2.6

Jiangxi

702.7

6.7

Shandong

2588.6

5.7

 

 

 

Henan

2993.2

7.8

Hubei

1256.9

4.7

Hunan

1398.5

4.2

Guangdong

1560.3

3.0

Guangxi

834.5

6.6

Hainan

397.9

8.6

 

 

 

Chongqing

434.5

-7.0

Sichuan

1922.0

2.3

Guizhou

415.2

6.3

Yunnan

688.2

8.6

Tibet

52.2

3.3

 

 

 

Shaanxi

424.7

6.6

Gansu

374.6

4.8

Qinghai

59.9

1.1

Ningxia

101.7

5.3

Xinjiang

811.4

6.6

 

 

 

Note: According to the New Standard of Industrial Classification for National Economic Activities, the Agricultural Output Value in 2003 included output value of service sector; The growth rate is calculated in deducting method.

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012