Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery by Region (Second Quarter, 2006)
National Bureau of Statistics of China2006-06-24 15:34
Unit: 100 million yuan

 

First Half Year

Growth Rate (%)

 

 

 

National Total

14529.6

5.6

 

 

 

Beijing

91.9

-4.0

Tianjin

104.2

3.8

Hebei

1149.8

5.5

Shanxi

164.7

8.9

Inner Mongolia

188.0

9.0

 

 

 

Liaoning

545.8

6.6

Jilin

204.9

5.8

Heilongjiang

295.9

7.1

 

 

 

Shanghai

71.7

-3.3

Jiangsu

1039.3

5.7

Zhejiang

600.0

2.9

Anhui

789.5

5.0

Fujian

489.6

3.6

Jiangxi

399.6

6.8

Shandong

1652.3

5.3

 

 

 

Henan

1531.4

7.5

Hubei

576.2

5.3

Hunan

743.5

4.3

Guangdong

843.4

3.8

Guangxi

411.7

6.8

Hainan

242.2

9.5

 

 

 

Chongqing

218.0

3.5

Sichuan

925.7

5.6

Guizhou

240.8

6.9

Yunnan

367.2

7.9

Tibet

27.8

0.7

 

 

 

Shaanxi

255.9

6.2

Gansu

122.0

5.7

Qinghai

18.9

4.5

Ningxia

32.1

6.9

Xinjiang

185.5

6.9

 

 

 

Note: According to the New Standard of Industrial Classification for National Economic Activities, the Agricultural Output Value in 2003 included output value of service sector; The growth rate is calculated in deducting method.

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012